فرایند پذیرش مقالات

مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات در  نشریه رهپویۀ ادبیات پایداری به شرح زیر است:

  1- اعلام نظر سردبیر؛ (در صورت تکمیل بودن پرونده، مقاله برای بررسی میزان تناسب با محور موضوعی نشریه، تعیین داور و در نهایت پس از اجازۀ ورود به فرایند داوری، برای سردبیر ارسال می‌شود).

 * در صورتی که نظر سردبیر در خصوص موارد یاد شده، مثبت باشد، مقاله به مرحلۀ بعد وارد می‌شود.

  * در صورتی که نظر ایشان منفی باشد، مقاله به نویسنده(گان) برگشت داده می‌شود.

  2- بررسی مقاله از نظر رعایت موارد یادشده در شیوه‌نامه و الگوی نشریه؛ (در صورت وجود ایراد در پوشه‌ها و رعایت نشدن الگوی نشریه، مقاله برای تکمیل موارد به نویسنده(گان) برگردانده می‌شود).

  3- ارسال به داوری؛ (در صورت تکمیل بودن پوشه‌ها و رعایت شدن الگوی نشریه به صورت کامل، مقاله همزمان برای سه داور ارسال می‌شود).

  4- دریافت نتایج داوری و ارسال به نویسنده(گان) جهت انجام اصلاحات؛

  5- دریافت اصلاحات و ارسال مقاله برای داوری نهایی؛ (درصورت کامل بودن پوشه‌‌ها و رعایت موارد یادشده در نامۀ ویرایش، مقاله برای داوران قبلی، جهت بررسی اصلاحات نهایی ارسال می‌شود).

  6- دریافت نظرات داور نهایی و مطرح شدن مقاله در جلسه تحریریه جهت اعلام نظر نهایی؛

* در صورتی که اصلاحات نویسنده به‌طور کامل مورد تایید داور نهایی باشد، مقاله جهت تعیین تکلیف  در جلسه تحریریه مطرح می‌شود.

  7- قرار گرفتن مقالات پذیرفته‌شده در فهرست مقالات آمادۀ انتشار

  8- انتشار مقاله (تمامی مقالات، پس از صفحه‌آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار برای نویسندۀ مسئول ارسال می‌شود، تا در صورتی که مواردی نیاز به بررسی و تغییر داشته باشد، انجام شود و در نهایت، تأییدیۀ نویسنده برای انتشار اخذ می‌شود).

  نکته: تمامی مکاتبات با نویسندۀ مسئول انجام می‌شود و تنها مراحل به صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می‌رسد.

 

نوع داوری مقاله

داوری در نشریۀ رهپویه ادبیات پایداری به‌صورت غیرحضوری است؛ بدین صورت که داوران متناسب با هرمقاله از سوی سردبیر انتخاب می‌شوند و مقاله از طریق سامانۀ نشریه برای ایشان ارسال می‌شود و نویسنده می‌تواند نتایج را بعد از تأیید سردبیر در سامانۀ نشریه ببیند.

 

زمان بررسی مقاله

زمان بررسی مقاله با توجه به موضوع و کیفیت مقاله متغیر است (ممکن است یک مقاله نیاز به چندین مرحله داوری و اصلاح داشته باشد). ضمناً برای هر داور در هر مرحله سی روز فرصت داوری درنظر گرفته شده است.